Journal Description

Rayah Al-Islam is a Journal of Islamic studies published twice a year, this scientific publication is managed by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Ar Raayah Sukabumi. This journal focuses on the study of Islam, in the form of Research Results, Ideas, Theories, Methods and other Actual Problems Related to Islamic studies. This journal openly accepts contributions from experts to publish the results of his research.


p-ISSN : 2503-3816
e-ISSN : 2686-2018
DOI : 10.37274/rais
Sinta : Grade 5
Published : April-October

Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, indexed by :

   

 

 

 

 

Vol 7 No 1 (2023): Rayah Al Islam April 2023

Published: Apr 28, 2023

Manhaju Ta’liimi Mahaarati Al-Kalaam Fi Khalwah Tahfiidzi Al-Quran Wa Al-Lughah Al-‘Arabiyah Karanganyar

1-18 Yusri Sofa Mubarok, Muh. Nashiruddin, Ahyar Fauzan
134

Tatwirul Biah Lughawiyah Fi Tanmiati Maharatil Kalam Fi Mahad Muhammadiyah Al Islami Abdur Razzaq Fakhrudin Yogyakarta

19-39 Fachrirazi, Sumiati
81

Tahlîl Siyâsah Al-Ta'lîm bi Madrasah Al-'Âliyah Al-Dîniyyah Al-Hukūmiyyah 1 Surakarta fi Khilâl Al-Wabâ' Virus Corona

40-61 Firdaus Author Reyza FM, Imam Makruf
53

Diraasatu Manhaji Ta’liimi Al-Lughati Al-‘Arabiyah Bi Ma’hadi Muhammad Al-Faatih Matesih Wa Tathwiiruhu ‘Ala Asaasi Ta’siisi Al-Biiati Al-Lughawiyah

62-77 Ibnu Mas’ud, Muhammad Nanang Qosim, Fajar Hidayat
71

Istikhdâm Barnâmij Busuu ka Wasîlah At-Ta’lîm Al-Lughah Al ‘Arabiyyah fî Al-Fashli Al-Sâbi' bil Madrasah Al- Mutawassithah ( At-Takhassus Al-Qur’ân ) Sadamiyyah Bangsri Jepara ‘Am Dirâsî 2022- 2023

78-96 Fajrur Rahman Hamid, Muh. Fajar Shodiq
53

Al-Taubah wa Atsaruhâ fî Al-Intifâ’i bi Al-Mâl Al-Harâm fî Al-Fiqh Al-Islâmî

97-129 Hatta Ahmad Syarif, Muthoifin, Imron Rosyadi
48

Mafhûmu Al-Syakhsiyyah wa Al-Fithrah Al-Insâniyyah fî Dhoui 'Ilm Al-Nafsi Al-Dînî

130-139 Rumnah, Zainap, Muslimah
59

Penyelesaian Kasus Sengketa Wakaf (Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

140-151 Izhar, Mhd. Yadi Harahap
82

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kera (PPPK)

152-178 Rahmad Fauzi Salim, Mustapa Khamal Rokan
69

Peran Masyarakat dalam Pendidikan Islam NonFormal di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

179-198 Akhmad Syefudin, Yusup Rohmadi
91

Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif

199-215 Atika Sandra Dewi, Mhd. Yadi Harahap
89

Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami

216-230 Annisa Sativa, Dhiauddin Tanjung
111

Peran Keluarga Dalam Pendidikan Agama dan Budaya Religius Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Kesehatan Mental Remaja (Penelitian di SMP Manbaul Ulum Cirebon)

231-244 Hidayah, Irwan Ruswandi
123

Problematika dan Solusi Pembelajaran Keterampilan Berbicara pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di UIN Raden Mas Said Surakarta

245-259 Marinda Noviani, Moh. Abdul Kholiq Hasan
107

Akhlak Sebagai Core Values Dalam Mewujudkan Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur

260-270 Irfandi, Syahidin, Udin Supriadi
98

Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online

271-287 Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan
202

Kesabaran Nabi Yakub Menghadapi Kebohongan Anak-Anaknya dan Implikasinya Terhadap Pendidik PAI

288-305 Mira Yulia Rahmawati, Fahrudin
79

Konsep dan Implementasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Syirkah (Studi di Koperasi Syariah Baitul Mu’min Ujung-Berung Bandung)

306-324 Ai Imas Mursyidah Zein, Fauzan Januri
92

Pelaksanaan Standar Proses Kurikulum 2013 Pembelajaran PAI di SDN Telukan 01 Grogol

325-333 Lail Fajri Rohmatila, Siti Choiriyah
40

Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

334-346 Agus Yusuf Ahmadi, Sutrisno
49

Peran Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi Beragama di Sekolah Dasar Negeri Cangkringan Banyudono Boyolali Tahun 2022

347-357 Lintang Pertiwi, Khuriyah
86

Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh

358-384 Abdurrahman Wahid
153

Pembentukan Kepribadian Muslim dalam Program Pengembangan Kurikulum di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru

385-404 Achsani Taqwym Indra Patriatama, Fauzi Muharom
104

Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi

405-421 Dian Ikha Pramayanti, Fauzan Januri
184

Ragam Pendekatan dan Metode Penafsiran Al-Qur’an

422-448 Ilyas Rifa’i, Lina Marlina, Safran Fauzi
144

Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

449-462 Zaldi, Dhiauddin Tanjung
105

Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, dan Sosiologi

463-476 Marup, Faiz Karim Fatkhullah, Achmad Saefurridjal
40

Moderasi Beragama Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Negara dan Pemerintahan

477-495 zulfadli, Munawar Rahmat , Aceng Kosasih
104

Representasi Tujuan Pendidikan Islam dalam Materi Ajar Bahasa Indonesia

496-508 Sri Ulina Br Sembiring, Sofyan Sauri, Yaya Sunarya
60

Psikologi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Analisis Berpikir Kreatif dan Reflektif)

509-519 Iis Susiawati, Dadan Mardani, Muhammad Faiz Alhaq, Fadhila Syahda Nissa
135

Realisasi Sarana dan Media PAI (Studi Kasus pada kelas XI PK 1 Semester Ganjil di SMK Negeri 1 Bandung)

520-538 Elsy Iskana
54

Otonomi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Dampak Terhadap Pendidikan Nasional

539-553 Ahmad Yani
52

Lafaz Ayah dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Makna Abun dan Walidun)

554-561 Aris Junaedi Abdilah, Yayan Nurbayan, Asep Sopian
139

Tasawuf Falsafi Menurut Said Aqil Siroj dan Kontribusinya Terhadap Pemikiran Islam

562-572 Eko Nani Fitriono, Gunatang, Ana, Suryani, Hardin
65
View All Issues