DOI: https://doi.org/10.37274/rais.v7i1

Published: Apr 28, 2023

Manhaju Ta’liimi Mahaarati Al-Kalaam Fi Khalwah Tahfiidzi Al-Quran Wa Al-Lughah Al-‘Arabiyah Karanganyar

1-18 Yusri Sofa Mubarok, Muh. Nashiruddin, Ahyar Fauzan
134

Tatwirul Biah Lughawiyah Fi Tanmiati Maharatil Kalam Fi Mahad Muhammadiyah Al Islami Abdur Razzaq Fakhrudin Yogyakarta

19-39 Fachrirazi, Sumiati
81

Tahlîl Siyâsah Al-Ta'lîm bi Madrasah Al-'Âliyah Al-Dîniyyah Al-Hukūmiyyah 1 Surakarta fi Khilâl Al-Wabâ' Virus Corona

40-61 Firdaus Author Reyza FM, Imam Makruf
53

Diraasatu Manhaji Ta’liimi Al-Lughati Al-‘Arabiyah Bi Ma’hadi Muhammad Al-Faatih Matesih Wa Tathwiiruhu ‘Ala Asaasi Ta’siisi Al-Biiati Al-Lughawiyah

62-77 Ibnu Mas’ud, Muhammad Nanang Qosim, Fajar Hidayat
71

Istikhdâm Barnâmij Busuu ka Wasîlah At-Ta’lîm Al-Lughah Al ‘Arabiyyah fî Al-Fashli Al-Sâbi' bil Madrasah Al- Mutawassithah ( At-Takhassus Al-Qur’ân ) Sadamiyyah Bangsri Jepara ‘Am Dirâsî 2022- 2023

78-96 Fajrur Rahman Hamid, Muh. Fajar Shodiq
51

Al-Taubah wa Atsaruhâ fî Al-Intifâ’i bi Al-Mâl Al-Harâm fî Al-Fiqh Al-Islâmî

97-129 Hatta Ahmad Syarif, Muthoifin, Imron Rosyadi
48

Mafhûmu Al-Syakhsiyyah wa Al-Fithrah Al-Insâniyyah fî Dhoui 'Ilm Al-Nafsi Al-Dînî

130-139 Rumnah, Zainap, Muslimah
59

Penyelesaian Kasus Sengketa Wakaf (Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

140-151 Izhar, Mhd. Yadi Harahap
82

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kera (PPPK)

152-178 Rahmad Fauzi Salim, Mustapa Khamal Rokan
69

Peran Masyarakat dalam Pendidikan Islam NonFormal di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

179-198 Akhmad Syefudin, Yusup Rohmadi
91

Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif

199-215 Atika Sandra Dewi, Mhd. Yadi Harahap
89

Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami

216-230 Annisa Sativa, Dhiauddin Tanjung
111

Peran Keluarga Dalam Pendidikan Agama dan Budaya Religius Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Kesehatan Mental Remaja (Penelitian di SMP Manbaul Ulum Cirebon)

231-244 Hidayah, Irwan Ruswandi
121

Problematika dan Solusi Pembelajaran Keterampilan Berbicara pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di UIN Raden Mas Said Surakarta

245-259 Marinda Noviani, Moh. Abdul Kholiq Hasan
101

Akhlak Sebagai Core Values Dalam Mewujudkan Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur

260-270 Irfandi, Syahidin, Udin Supriadi
97

Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online

271-287 Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan
192

Kesabaran Nabi Yakub Menghadapi Kebohongan Anak-Anaknya dan Implikasinya Terhadap Pendidik PAI

288-305 Mira Yulia Rahmawati, Fahrudin
79

Konsep dan Implementasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Syirkah (Studi di Koperasi Syariah Baitul Mu’min Ujung-Berung Bandung)

306-324 Ai Imas Mursyidah Zein, Fauzan Januri
91

Pelaksanaan Standar Proses Kurikulum 2013 Pembelajaran PAI di SDN Telukan 01 Grogol

325-333 Lail Fajri Rohmatila, Siti Choiriyah
40

Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

334-346 Agus Yusuf Ahmadi, Sutrisno
49

Peran Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi Beragama di Sekolah Dasar Negeri Cangkringan Banyudono Boyolali Tahun 2022

347-357 Lintang Pertiwi, Khuriyah
86

Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh

358-384 Abdurrahman Wahid
152

Pembentukan Kepribadian Muslim dalam Program Pengembangan Kurikulum di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru

385-404 Achsani Taqwym Indra Patriatama, Fauzi Muharom
104

Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi

405-421 Dian Ikha Pramayanti, Fauzan Januri
182

Ragam Pendekatan dan Metode Penafsiran Al-Qur’an

422-448 Ilyas Rifa’i, Lina Marlina, Safran Fauzi
144

Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

449-462 Zaldi, Dhiauddin Tanjung
98

Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, dan Sosiologi

463-476 Marup, Faiz Karim Fatkhullah, Achmad Saefurridjal
40

Moderasi Beragama Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Negara dan Pemerintahan

477-495 zulfadli, Munawar Rahmat , Aceng Kosasih
104

Representasi Tujuan Pendidikan Islam dalam Materi Ajar Bahasa Indonesia

496-508 Sri Ulina Br Sembiring, Sofyan Sauri, Yaya Sunarya
60

Psikologi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Analisis Berpikir Kreatif dan Reflektif)

509-519 Iis Susiawati, Dadan Mardani, Muhammad Faiz Alhaq, Fadhila Syahda Nissa
133

Realisasi Sarana dan Media PAI (Studi Kasus pada kelas XI PK 1 Semester Ganjil di SMK Negeri 1 Bandung)

520-538 Elsy Iskana
54

Otonomi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Dampak Terhadap Pendidikan Nasional

539-553 Ahmad Yani
51

Lafaz Ayah dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Makna Abun dan Walidun)

554-561 Aris Junaedi Abdilah, Yayan Nurbayan, Asep Sopian
132

Tasawuf Falsafi Menurut Said Aqil Siroj dan Kontribusinya Terhadap Pemikiran Islam

562-572 Eko Nani Fitriono, Gunatang, Ana, Suryani, Hardin
52